Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

strangeworld
Reposted fromshakeme shakeme viaitemize itemize
strangeworld
strangeworld
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viawasteland wasteland

November 12 2017

strangeworld
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaitemize itemize
strangeworld
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitemize itemize
strangeworld
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 09 2017

strangeworld
5181 6814 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaempathetic empathetic
strangeworld
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viaempathetic empathetic
strangeworld
Reposted frombluuu bluuu viaempathetic empathetic
strangeworld
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaitemize itemize
strangeworld
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaitemize itemize
4301 c6a9 500
strangeworld
strangeworld
strangeworld
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaitemize itemize
strangeworld
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaempathetic empathetic
strangeworld
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaitemize itemize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl