Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

strangeworld
strangeworld
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitemize itemize
strangeworld
5277 ec55
strangeworld
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
7031 5840
strangeworld
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
5434 4515
Reposted fromsteak steak viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaromantycznosc romantycznosc
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
strangeworld
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
strangeworld
strangeworld
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaromantycznosc romantycznosc

July 17 2017

strangeworld
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaxdkm xdkm
strangeworld
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vialegohouse legohouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl