Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

strangeworld
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
strangeworld
9791 d140 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialagabugu lagabugu

December 05 2017

strangeworld
Reposted fromshakeme shakeme viaitemize itemize
strangeworld
strangeworld
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss viawasteland wasteland

November 12 2017

strangeworld
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaitemize itemize
strangeworld
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitemize itemize
strangeworld
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 09 2017

strangeworld
5181 6814 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
strangeworld
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaempathetic empathetic
strangeworld
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viaempathetic empathetic
strangeworld
Reposted frombluuu bluuu viaempathetic empathetic
strangeworld
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaitemize itemize
strangeworld
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaitemize itemize
4301 c6a9 500
strangeworld
strangeworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl